Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Opiskelu

Mittaamisen ja survey-metodiikan (yhteiskuntatilastotieteen) opinnot soveltuvat kaikille tilastotieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille. Menetelmätaitojen hankkiminen voi olla ratkaisevaa työnsaannin kannalta, sillä tilastollisten menetelmien osaajista on jatkuvasti pulaa joka alalla. Myös tutkimuksesta kiinnostuneiden on syytä hallita menetelmien käyttö. Mittaamisen ja survey-metodiikan opinnot tukevat erinomaisesti minkä tahansa alan perus- ja jatko-opintoja.

Yleistä tietoa opiskelusta löytyy valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelusivuilta sekä laitoksen opiskelusivuilta.

Opintojen suunnittelu

Mittaamisen ja survey-metodiikan opinnot alkavat luontevasti tilastotieteen perusopinnoilla (sivuaineopiskelijoilla Tilastotieteen johdantokurssilla ja sitä täydentävällä Tilastotieteen jatkokurssilla).

Siitä opinnot jatkuvat lineaaristen mallien sovellusten, mittaamisen, monimuuttujamenetelmien sekä erilaisten otantamenetelmien kursseilla (ks. tarkemmin alla). Kurssien valinta ja painotukset aiheiden osalta riippuvat paljolti omista kiinnostuksen kohteista.

Pääaineopiskelijan tutkintovaatimusten mukaiset tilastotieteen teoreettisemmat opinnot etenevät muiden erikoistumisvaihtoehtojen tapaan todennäköisyyslaskennan, tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien teoriakursseilla (katso tarkemmat tiedot tilastotieteen tutkintovaatimuksista). Matematiikan opinnoista erityisesti matriisilaskenta on keskeisellä sijalla.

Suositeltavia kursseja

Mittaamisen ja survey-metodiikan opintoihin voi sisällyttää monenlaisia kursseja tilastotieteestä, tietojenkäsittelytieteestä ja matematiikasta. Tilastotieteen menetelmäkursseja, joita suositellaan sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille, on lueteltu valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Sivuaineopiskelijoilla pohjatiedoiksi riittää yleensä Tilastotieteen johdantokurssi (tai vastaava). Katso tarkemmat tiedot kurssien kotisivuilta!

Laitoksen opiskelusivulta löytyvät kaikki lukuvuonna järjestettävät tilastotieteen (ja matematiikan) kurssit.

Pääaineopiskelijoiden

  • on mahdollista sisällyttää useimpia menetelmäkursseista joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon tilastotieteen erikoiskursseina
  • on hyvä ottaa huomioon opintojen ajoituksesta annetut ohjeet
  • kannattaa tutustua muutenkin tutkintovaatimuksiin ja keskustella tarvittaessa opintojen suunnittelusta opettajien kanssa

Sivuaineopiskelijoiden

  • on suositeltavaa koota kursseista opintokokonaisuuksia
  • kannattaa tutustua tilastotieteen tutkintovaatimuksiin ja keskustella tarvittaessa opintojen suunnittelusta opettajien kanssa

Muita suositeltavia opintoja

Opintoja suositellaan täydennettäväksi erilaisilla sovellusalojen sekä tieto- ja viestintätekniikan kursseilla. Erilaisten tilastolliseen analyysiin soveltuvien ohjelmistojen (kuten Survo, R, SPSS ja SAS) käyttöön perehdytään monilla edellä mainituista kursseista. Yleensä ainakin yhden ohjelman peruskäyttö on syytä hallita menetelmäkursseille tullessa.

Osa tiedekunnista järjestää tilasto-ohjelmien peruskursseja, esimerkiksi valtiotieteellisessä tiedekunnassa on joka lukukauden alussa tarjolla SPSS-kurssi. SAS- ja SPSS-kursseja järjestää myös yliopiston tietotekniikkaosasto.

Stata-ohjelmiston Statistical Software Providers -sivulla luetellaan yli 200 tilastotieteen alan ohjelmistoa sekä linkit näiden kotisivuille. Erilaisille ohjelmille on tarvetta, sillä yhdelläkään ei pysty tekemään kaikkea.

Työharjoittelu

Mittaamisen ja survey-metodiikan osaajille löytyy harjoittelumahdollisuuksia jo opiskeluaikana. Työharjoittelu saattaa hyvin johtaa myöhemmin työpaikan saamiseen kesäksi tai pidemmäksikin aikaa. Valtaosa tutkimuslaitoksista sijaitsee Helsingin seudulla.

Mittaamisen ja survey-metodiikan tutkimusryhmän jäsenillä on hyvät yhteydet useisiin tutkimuslaitoksiin. Myös yksityisiin yrityksiin voi hakea harjoittelijaksi. Lisätietoja kannattaa kysellä opettajilta ja vanhemmilta opiskelijoilta.

On hyvä ajoittaa harjoittelu maisterinopintojen loppupuolelle, jolloin voi esimerkiksi päästä aloittamaan tai viimeistelemään gradua harjoitteluajan puitteissa ja voi saada ohjausta alan asiantuntijoilta esimerkiksi jossain tutkimuslaitoksessa.

Kaikkia yliopistoja koskeva yleinen harjoittelupaikkojen haku järjestetään vuosittain vuodenvaihteessa. Laitoksen harjoitteluyhdyshenkilönä toimii amanuenssi Hannu Honkasalo.

Tutkielman tekeminen

Uudessa kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä tehdään kaksi tutkielmaa:

  1. kandidaatin tutkielma (eli kanditutkielma) kandidaatin tutkintoon
  2. pro gradu -tutkielma (eli gradu) maisterin tutkintoon

Gradu on näistä selvästi laajempi, kun taas kanditutkielma on tyypillisesti kirjallisuuskatsaus valitusta aiheesta. Sen voi myöhemmin hyödyntää gradussa, jos jatkaa saman aiheen parissa.

Kun tutkielman tekeminen tulee ajankohtaiseksi, on suositeltavaa osallistua tilastotieteen tutkielmaseminaariin - siis sekä kanditutkielman että gradun yhteydessä. Mieluisen tutkielmanaiheen voi keksiä jo ennalta, tai sitä voi alkaa kehitellä seminaarin kuluessa. Seminaarin sivulla on hyödyllisiä linkkejä laitoksen ja tiedekunnan tutkielmantekoa koskeville sivuille.

Luettelo uusimmista graduista antaa konkreettisen kuvan siitä, miten monenlaisista aiheista tilastotieteen gradun voi tehdä. Yhteiskuntatilastotiede (mittaaminen ja survey-metodiikka) tarjoaa runsaasti aiheita, sillä lähes joka alalla kerätään ja analysoidaan dataa sekä kohdataan ongelmia, joissa tarvitaan menetelmäosaamista - tai jopa uusia menetelmiä.

Yhteiskuntatilastotieteen ohella laitoksella on mahdollista erikoistua aikasarja-analyysiin ja ekonometriaan tai biometriaan, jotka myös tarjoavat monella tavalla kiinnostavia haasteita. Edellä mainittu luettelo sisältää myös näiden aihepiirien graduja.

 Päivitetty 2008-09-23 / KV