Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Tutkimus

Mittaaminen ja survey-metodiikka ovat tärkeitä tutkimusalueita tilastotieteessä. Ne liittyvät läheisesti toisiinsa ja tarjoavat lukuisia tutkimuskohteita. Uusia menetelmiä tarvitaan, ja olemassaolevia on kehitettävä eri tieteenalojen sovellusten vaatimusten mukaisesti. Tilastollinen tietojenkäsittely muodostaa perustan menetelmäkehitykselle ja kytkee menetelmät sovelluksiin.

Yhteistyö menetelmiä soveltavien eri alojen tutkijoiden kanssa on keskeisellä sijalla tutkimusryhmän toiminnassa.

Otanta ja mittaaminen

Tilastollisessa tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita jonkin perusjoukon parametrien estimoinnista satunnaisotoksen perusteella. Epävarmuuden lähteenä on tällöin otanta, joka on tärkeä osa survey-prosessia. Toinen epävarmuuden lähde on mittaaminen, joka on tieteen keskeisiä käsitteitä. Mittaamista tarvitaan otannasta riippumatta.

Mittaamisen tutkimuksen osalta artikkelin Measurement errors in multivariate measurement scales ja sitä seuranneiden julkaisujen aiheet ovat keskeisessä osassa tutkimusryhmän toimintaa. Artikkeli esittelee yleisen kehikon mittaamisen mallintamiseen sekä mittausten validiteetin ja reliabiliteetin arvioimiseen.

Viimeaikoina esillä on erityisesti ollut mittausvirheiden vaikutus tilastolliseen mallintamiseen, jota tutkitaan edellä mainitun artikkelin pohjalta. Aiheesta on tekeillä useita artikkeleita.

Survey-metodiikan tutkimus keskittyy imputoinnin ja painotuksen käyttöön survey-aineistojen puuttuvuuden hallinnassa, varianssin estimointimenetelmiin ja ohjelmistokehitykseen sekä monikansallisiin otanta-asetelmiin ja maiden välisiin vertailuihin monitasoisilla pitkittäisaineistoilla.

Tilastollinen tietojenkäsittely

Tilastollisen tietojenkäsittelyn tutkimuksella on pitkät perinteet laitoksella. Seppo Mustosen 1970-luvulla tutkimusryhmänsä kanssa kehittämä SURVO 76 oli yksi maailman ensimmäisistä interaktiivisista tilasto-ohjelmista. Survon varhaista historiaa heijastavia julkaisuja ja konferenssiesitelmiä on koottu tutkimusryhmän julkaisuluetteloon.

Survon nykyinen versio SURVO MM muodostaa yleisen tietojenkäsittely-ympäristön, joka tarjoaa joustavat työkalut erilaisiin mittaamisen ja survey-metodiikan tutkimustöihin: uusien menetelmien kehittämiseen ja testaamiseen, simulointikokeiden tekemiseen, laajojen aineistojen analysointiin, kuvien piirtämiseen ja raporttien generointiin. Lisää tietoa Survosta löytyy sen kotisivulta.

Seminaarit

Laitoksella on yleensä viikottain seminaaritilaisuuksia mittaamisen ja survey-metodiikan aiheista. Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari kokoontuu yleensä kahden viikon välein. Tarkempia tietoja löytyy seminaarien kotisivuilta.

 Päivitetty 2008-10-27 / KV